Home > Consular Affairs > Visas to China
Qytetetkineze Xiamen, Qingdao, Wuhan, Chengdu e Kunming, "tranzit 144 orë pa vizë"
2018/12/13

Me miratimin e KëshillittëShtetittëKinës, nga 1 janariivitit 2019, pesëqytetekineze - Xiamen, Qingdao, Wuhan, Chengdu dhe Kunming - do tëzbatojnëpolitikën e "tranzitit 144 orë pa vizë". Shtetasitnga 53 vendemundtëhyjnëosetëdalin pa vizangapikatdoganoretëkëtyreqyteteve duke paraqiturpasaportëndhebiletën, datat e udhëtimitdheqëndrimit, siedhe rezervimetpërnëvendet e treta. Ata mundtëqëndrojnë 144 orënëqytetet Xiamen, Wuhan Chengdu e Kunming dheprovincën Shandong.

Tëhuajtqëudhëtojnëtranzitmundtëhyjnëosedalin pa vizëngavendkalimetkufitareajroredhedetaretëqyteteve Xiamen e Qingdao dhevendkalimetkufitareajroretëqyteteve Wuhan, Chengdu e Kunming.

Nëvitin 2013, KëshilliiShtetitiKinësmiratoizbatiminnga 18 qytete, duke përfshirëPekinin, tëpolitikës "tranzit 72 orë pa vizë" përtëhuajtnga 53 vende, siedhepolitikën "tranzit 144 orë pa vizë" nërajoninPekin-Tianjin-Hebei, rajonin Jiangsu-Zhejiang-Shangai, dhenëqytetet Shenyang e Dalian tëprovincës Liaoning. Këtopolitikaofrojnëlehtësipërhyrjendhedaljen ngakufiritëtëhuajveqëduajnëtëbëjnëturizëmafatshkurtërdhepërvizitat e përkohshmepërqëllimebiznesi, duke nxiturzhvillimin e industrisëvendoretëshërbimevedhe duke forcuarzhvilliminekonomik e shoqerordheshkëmbimetnjerëzore.

PërtëthelluarReformëndheHapjen, përtë zgjeruarmëtejhapjenndajbotëssëjashtmedhepër tëlehtësuar shkëmbimetnjerëzore, AdministrataShtetërore e Imigracionit e KinëskamarrëparasyshnevojatkonkretedheikapropozuarKëshillittëShtetitmiratimin e politikavepërkatëselehtësuese. Politikat e përditësuarapërheqjen e vizavetranzit u krijojnëmëshumëlehtësishtetasvetëhuajqëbëjnëtranzitnëKinëdheqëmerren me turizëmdhebiznes, duke krijuarnjë mjedismëtëhapurpërudhëtarët e huajqëhyjnëdhedalinngakufiri iKinës.

Lista e vendevepërtëcilataplikohetpolitikapërheqjen e vizëstranzitështëpërcaktuarsipasnumrittështetasve tëhuajqëhyjnëdhedalinngaterritoriiKinësdhefluturimevendërkombëtare nga Kina dhepërnëKinë.Përtësiguruarvijueshmërinë e politikave, lista e vendevepërtëcilëtzbatohetheqja e vizëstranzitbrenda 144 orëshështë e njëjtë me listën e mëparshmetëheqjes sëvizëstranzitbrenda 72 orësh.

Lista e 53 vendevepërtëcilatzbatohetheqja e vizëstranzit:

Austri, Belgjikë, Çeki, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Islandë, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Monako, Rusi, Britani, Irlandë, Qipro, Bullgari, Rumani, Ukrainë, Serbi, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Mali iZi, Maqedoni, Shqipëri, Bjellorusi, ShBA, Kanada, Brazil, Meksikë, Argjentinë, Kili, Australi, Zelandë e Re, Kore e Jugut, Singapor, Brunei, Emiratet e BashkuaraArabedheKatar.

Suggest To a Friend:   
Print